017 Nghiên cứu thiết kế bài giảng E-Learning theo hướng tự học phần kiến thức các quy luật trong chương trình Sinh học Trung học phổ thông

Giáo dục Việt Nam đang tập trung đổi mới hướng tới nền giáo dục tiến bộ,... Xem chi tiết tại đây

017 Nghiên cứu thiết kế bài giảng E-Learning theo hướng tự học phần kiến thức các quy luật trong chương trình Sinh học Trung học phổ thông
TÊN TÁC GIẢ Giang Thị Ngọc Huyền
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Giáo dục Việt Nam đang tập trung đổi mới hướng tới nền giáo dục tiến bộ,... Xem chi tiết tại đây


Bình luận