018 Đưa kỹ năng tự vệ thành môn học bắt buộc, tại sao không?

Trong bối cảnh các vụ bạo lực, xâm hại xảy ra ngày càng gia tăng, nhiều trường giáo dục của Việt Nam đã đưa kỹ năng tự vệ vào trường học,. Xem chi tiết tác phẩm tại đây

018 Đưa kỹ năng tự vệ thành môn học bắt buộc, tại sao không?
TÊN TÁC GIẢ Phạm Văn Tuấn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Bình Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Trong bối cảnh các vụ bạo lực, xâm hại xảy ra ngày càng gia tăng, nhiều trường giáo dục của Việt Nam đã đưa kỹ năng tự vệ vào trường học,. Xem chi tiết tác phẩm tại đây


Bình luận