019 Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10

Sáng kiến dựa trên quan điểm dạy học mới, hỗ trợ việc chú trọng vào nội dung bài học bằng hình thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh trong mỗi bài học. Xem chi tiết tác phẩm tại đây.

019 Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10
TÊN TÁC GIẢ Phạm Thu Phương
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Hà Nội
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Sáng kiến dựa trên quan điểm dạy học mới, hỗ trợ việc chú trọng vào nội dung bài học bằng hình thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh trong mỗi bài học. Xem chi tiết tác phẩm tại đây.


Bình luận