022 Phần mềm Cùng em học an toàn giao thông trên nền tảng scratch

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin ngày càng phát triển như vũ bão,cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cơ hội cũng như thách thức. Mặt khác, vấn đề giáo dục an toàn giao thông vẫn luôn là một mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Xem thêm chi tiết tại đây.

022 Phần mềm Cùng em học an toàn giao thông trên nền tảng scratch
TÊN TÁC GIẢ Đoàn Thanh Hải, Cao Anh Tuấn, Bùi Phương Chi, Đậu Mai Phương
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Hà Tĩnh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin ngày càng phát triển như vũ bão,cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cơ hội cũng như thách thức. Mặt khác, vấn đề giáo dục an toàn giao thông vẫn luôn là một mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận