026 - Giải pháp dạy học trải nghiệm môn Sinh học THPT

Dạy học trải nghiệm sáng tạo chính là cách hòa nhập các hoạt động của nhà trường vào thực tế cuộc sống. Đứng trước yêu cầu của đổi mới giáo dục, yêu cầu của xã hội về “chuẩn đầu ra” của người học. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chính thức bắt buộc trong chương trình sách giáo khoa mới. Tuy nhiên với bộ sách giáo khoa hiện hành khi tổ chức dạy học trải nghiệm chúng tôi thực hiện hai giải pháp, gồm ...

026 - Giải pháp dạy học trải nghiệm môn Sinh học THPT
TÊN TÁC GIẢ Bùi Thị Liên, Vũ Thị Thanh Nhàn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Ninh Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Dạy học trải nghiệm sáng tạo chính là cách hòa nhập các hoạt động của nhà trường vào thực tế cuộc sống. Đứng trước yêu cầu của đổi mới giáo dục, yêu cầu của xã hội về “chuẩn đầu ra” của người học. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chính thức bắt buộc trong chương trình sách giáo khoa mới. Tuy nhiên với bộ sách giáo khoa hiện hành khi tổ chức dạy học trải nghiệm chúng tôi thực hiện hai giải pháp, gồm ...


Bình luận