028 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu “Từ điển 11 thứ tiếng Việt - Tày - Thái - H’Mông - Anh - Nga - Trung - Nhật - Hàn dùng trong nhà trường

Để học tốt các loại ngôn ngữ thì không gì bằng một quyển từ điển tốt. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm tác giả đã xây dựng một cuốn từ điển hệ thống hóa các từ vựng và một số mẫu câu giao tiếp cơ bản bằng 11 loại ngôn ngữ khác nhau là: Việt Nam, Tày, Thái, H’Mông, Anh, Pháp, Ý (Italia), Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cuốn từ điển gồm có 740 từ (có thể mở rộng thêm), với giao diện thân thiện, phân chia thành nhiều chủ đề, mỗi loại ngôn ngữ miêu tả bằng một màu sắc riêng biệt, được trang trí, minh họa bằng nhiều tranh ảnh sinh động, cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, ngoài ra nó còn cho phép người dùng bổ sung thêm từ vựng mới. Từ điển được xây dựng, lưu trữ thành hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính, có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với việc trích xuất thành tài liệu nghiên cứu ngôn ngữ nước ngoài, văn hóa dân tộc địa phương hoặc triển khai thành phần mềm ứng dụng phục vụ giảng dạy trong nhà trường.

028 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu “Từ điển 11 thứ tiếng Việt - Tày - Thái - H’Mông - Anh - Nga - Trung - Nhật - Hàn dùng trong nhà trường
TÊN TÁC GIẢ Viên Kiều Nga; Viên Ngọc Anh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Đoàn TN BCA
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Để học tốt các loại ngôn ngữ thì không gì bằng một quyển từ điển tốt. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm tác giả đã xây dựng một cuốn từ điển hệ thống hóa các từ vựng và một số mẫu câu giao tiếp cơ bản bằng 11 loại ngôn ngữ khác nhau là: Việt Nam, Tày, Thái, H’Mông, Anh, Pháp, Ý (Italia), Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cuốn từ điển gồm có 740 từ (có thể mở rộng thêm), với giao diện thân thiện, phân chia thành nhiều chủ đề, mỗi loại ngôn ngữ miêu tả bằng một màu sắc riêng biệt, được trang trí, minh họa bằng nhiều tranh ảnh sinh động, cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, ngoài ra nó còn cho phép người dùng bổ sung thêm từ vựng mới. Từ điển được xây dựng, lưu trữ thành hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính, có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với việc trích xuất thành tài liệu nghiên cứu ngôn ngữ nước ngoài, văn hóa dân tộc địa phương hoặc triển khai thành phần mềm ứng dụng phục vụ giảng dạy trong nhà trường.


Bình luận