032 Đo tiết diện sinh 99Mo bằng phản ứng 98 Mo(n,g)99Mo, ứng dụng điều chế 99mTc

Vui lòng xem tóm tắt tại đây. (Tác phẩm không được upload bản toàn văn)

032 Đo tiết diện sinh 99Mo bằng phản ứng 98 Mo(n,g)99Mo, ứng dụng điều chế 99mTc
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thúy Nhâm
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Vui lòng xem tóm tắt tại đây. (Tác phẩm không được upload bản toàn văn)


Bình luận