037 Phần mềm ngân hàng câu hỏi – bài tập Hóa học phục vụ học tập, kiểm tra, bồi dưỡng HSG, luyện thi ĐH

Số lượng câu hỏi bài tập cần được tập hợp có tính hệ thống và phân loại như một ngân hàng đề nhưng việc tập hợp ở dạng file văn bản (MS word) có nhiều hạn chế trong tìm kiếm và biên tập. Việc dễ tìm kiếm như trên một số website thì khó trong việc phân loại các câu hỏi và bài tập. Từ thực tiễn yêu cầu một phần mềm ngân hàng dữ liệu câu hỏi bài tập về bộ môn Hóa học từ đó phát triển có thể sử dụng cho các bộ môn khác. Các phần mềm chuyên về ngân hàng câu hỏi – bài tập hóa học chưa có. Các phần mềm dùng chung thì khó nhập các hình ảnh, sơ đồ. Câu hỏi nhập vào chưa có tính phân loại theo ma trận, một số phần mềm phân loại thì cũng chỉ tích hợp cho MS Word hoặc ứng dụng độc lập nhưng nhập câu hỏi rất phức tạp và mất thời gian. Xem thêm chi tiết tại đây. và video giới thiệu tại đây.

037 Phần mềm ngân hàng câu hỏi – bài tập Hóa học phục vụ học tập, kiểm tra, bồi dưỡng HSG, luyện thi ĐH
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Đăng Quảng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Quảng Trị
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Số lượng câu hỏi bài tập cần được tập hợp có tính hệ thống và phân loại như một ngân hàng đề nhưng việc tập hợp ở dạng file văn bản (MS word) có nhiều hạn chế trong tìm kiếm và biên tập. Việc dễ tìm kiếm như trên một số website thì khó trong việc phân loại các câu hỏi và bài tập. Từ thực tiễn yêu cầu một phần mềm ngân hàng dữ liệu câu hỏi bài tập về bộ môn Hóa học từ đó phát triển có thể sử dụng cho các bộ môn khác. Các phần mềm chuyên về ngân hàng câu hỏi – bài tập hóa học chưa có. Các phần mềm dùng chung thì khó nhập các hình ảnh, sơ đồ. Câu hỏi nhập vào chưa có tính phân loại theo ma trận, một số phần mềm phân loại thì cũng chỉ tích hợp cho MS Word hoặc ứng dụng độc lập nhưng nhập câu hỏi rất phức tạp và mất thời gian. Xem thêm chi tiết tại đây. và video giới thiệu tại đây.


Bình luận