038 Xây dựng trò chơi trên Powerpoint 2013 hỗ trợ bài giảng, giờ thảo luận và hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên

Xem thêm chi tiết tại đây.

038 Xây dựng trò chơi trên Powerpoint 2013 hỗ trợ bài giảng, giờ thảo luận và hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên
TÊN TÁC GIẢ Lô Văn Lâm
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Ban TNQĐ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận