046 Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học ở học sinh trung học thông qua các cuộc thi từ hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Công trình nghiên cứu về hoạt động nghiên cứu khoa học ở học sinh trung học thông qua các cuộc thi. Trong đó, có những cuộc thi lớn mà Bộ giáo dục, các tỉnh thành tổ chức hằng năm như là cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, ngày hội Stem... Xem thêm chi tiết tại đây.

046 Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học ở học sinh trung học thông qua các cuộc thi từ hoạt động trải nghiệm sáng tạo
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Văn Khuyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Thừa Thiên Huế
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Công trình nghiên cứu về hoạt động nghiên cứu khoa học ở học sinh trung học thông qua các cuộc thi. Trong đó, có những cuộc thi lớn mà Bộ giáo dục, các tỉnh thành tổ chức hằng năm như là cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, ngày hội Stem... Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận