047 - An Example of Project-Based Learning: Local Specialties in Some Selected Provinces in the Mekong Delta, Viet Nam


047 - An Example of Project-Based Learning: Local Specialties in Some Selected Provinces in the Mekong Delta, Viet Nam
TÊN TÁC GIẢ Lý Thị Trà My
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Cần Thơ
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận