058 - Sử dụng phương pháp trò chơi trong môn Giáo dục công dân góp phần nâng cao hứng thú học tập cho học sinh lớp 12 Trường THPT Thạch Bàn


058 - Sử dụng phương pháp trò chơi trong môn Giáo dục công dân góp phần nâng cao hứng thú học tập cho học sinh lớp 12 Trường THPT Thạch Bàn
TÊN TÁC GIẢ Hữu Thị Hạnh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Hà Nội
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận