162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Chí Công
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Tiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận