166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT

Xem chi tiết tại đây

166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Khánh Huyền
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Hà Tĩnh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận