174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép
TÊN TÁC GIẢ Phạm Hồng Hưng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Quảng Nam
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận