283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao

Chi tiết xem tại đây

283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao
TÊN TÁC GIẢ Phạm Hồng Sơn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Đồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận