285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Chi tiết xem tại đây

285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
TÊN TÁC GIẢ Phan Văn Hoàng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Đồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận