293 - Sử dụng nguồn tài liệu nước ngoài trong biên soạn và giảng dạy chương trình Lịch sử Việt Nam ở bậc trung học phổ thông


293 - Sử dụng nguồn tài liệu nước ngoài trong biên soạn và giảng dạy chương trình Lịch sử Việt Nam ở bậc trung học phổ thông
TÊN TÁC GIẢ Phan Thị Hồng Nhung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Nghệ An
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận