304 - Vận dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học chương ‘‘dòng điện trong các môi trường’’ vật lý lớp 11 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Xem chi tiết tại đây

304 - Vận dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học chương ‘‘dòng điện trong các môi trường’’ vật lý lớp 11 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
TÊN TÁC GIẢ Lê Trung Dũng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Thái Nguyên
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận