BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                       ******

   Số:475-KH/TWĐTN-TNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 28  tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 – 2020

-------------------------------- 

    Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; nhằm cụ thể phong trào “Sáng tạo trẻ”, tôn vinh và phát huy vai trò của trí thức trẻ trong sự nghiệp giáo dục, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

       - Cổ vũ, tạo môi trường để thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của đất nước bằng các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

       - Tôn vinh những sáng tạo, đóng góp thực tiễn, tạo cơ hội để tuyên truyền, ứng dụng, nhân rộng những công trình, sáng kiến hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu

       - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có hoạt động cụ thể tạo môi trường cho trí thức trẻ đề xuất các ý tưởng, sáng kiến đóng góp việc giảng dạy, học tập; lựa chọn và giới thiệu được ít nhất 02 công trình, sáng kiến đơn vị tham gia xét trao giải thưởng “Tri thức trẻ vì giáo dục” hàng năm.

       - Trong năm 2016 triển khai tuyên truyền đến các trí thức trẻ trong nước, từ năm 2017 mở rộng thêm đối tượng là trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

       - Hàng năm, cấp Trung ương hỗ trợ được ít nhất 01 công trình, sáng kiến, cấp tỉnh đoàn hỗ trợ được ít nhất 01 công trình, sáng kiến để nhân rộng hoặc đưa vào ứng dụng thực tiễn.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

       - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

       - Bộ Giáo dục và Đào tạo

       - Báo Tuổi Trẻ

       - Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho trí thức trẻ thực hiện các công trình, đề xuất các sáng kiến trong đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo

       - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên thực hiện các công trình, sáng kiến trong đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo vào chương trình phối hợp hàng năm.

       - Tổ chức chương trình tuyên dương, trao giải thưởng “Tri thức trẻ vì giáo dục” hàng năm.

       - Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin của địa phương, đơn vị, của hệ thống cơ sở đoàn về các công trình, sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục; các tấm gương tiêu biểu có đóng góp trong đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo.

       - Tổ chức các diễn đàn trao đổi, thảo luận về đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo trong thanh niên, giáo viên, giảng viên trẻ.

       - Tổ chức các hoạt động giới thiệu, biểu dương các cá nhân, tập thể có các công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo.

       - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, nhân rộng các công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo tại địa phương, đơn vị; giới thiệu với các cơ sở giáo dục, đào tạo; tìm kiếm nguồn lực xã hội để hỗ trợ; liên kết với các đơn vị để phát triển nhân rộng, ứng dụng công trình, sáng kiến.

2. Tổ chức tuyên dương “Tri thức trẻ vì giáo dục”

 Hàng năm tổ chức tuyên dương trao thưởng cho cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

2.1. Đối tượng tham gia 

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người, là công dân có quốc tịch Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng) có các công trình, sáng kiến đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Năm 2016: Dành cho người đang sinh sống ở trong nước.Giai đoạn 2017 – 2020: Mở rộng thêm đối tượng là người Việt Nam ở ngoài nước.

2.2. Yêu cầu về công trình, sáng kiến

   2.2.1. Nội dung công trình, sáng kiến

       - Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả.

       - Sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập.

       - Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

   2.2.2. Tiêu chí đánh giá

       Ban Tổ chức đánh giá các công trình, sáng kiến theo các tiêu chí:

       - Tính mới: Công trình, sáng kiến chưa từng được công bố bởi cá nhân, tổ chức nào khác.

       - Tính khả thi: Công trình, sáng kiến phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn.

       - Không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009.

2.3. Hình thức tham gia

       - Các cá nhân, nhóm tác giả: gửi bản thuyết minh (hoặc hiện vật) công trình, sáng kiến qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức Chương trình.

       - Thời hạn gửi: Trước ngày 30/9 hằng năm.

       - Hồ sơ xét chọn ghi rõ: họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả; tên công trình, sáng kiến; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tạo. Ban Tổ chức không gửi lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những hồ sơ phạm quy, gửi không đúng quy trình.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Hoặc Ban Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ, Số 60A, Hoàng Văn Thụ, Phường.9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 08.3997.3838. ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Số 64 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. SĐT: 04.6263.1852; đồng thời gửi bản mềm (file .pdf, .docx, .doc, .pptx, .ppt hoặc các file thiết kế sản phẩm) tới địa chỉ email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com

2.4. Cơ cấu giải thưởng

       - Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:

         + Số lượng: Dự kiến từ 12 – 15 công trình, sáng kiến.

         + Phần thưởng: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

       - Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hàng năm:

         + Số lượng: Dự kiến không quá 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của Ban Giám khảo).

         + Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

2.5. Thời gian tổ chức chương trình: từ năm 2016 đến năm 2020, trong đó:

       - Thời gian phát động: tháng 4 hàng năm.

       - Thời gian nhận hồ sơ: kết thúc vào ngày 30/9 hàng năm.

       - Thời gian bình chọn trên mạng Internet: từ ngày 05/10 đến ngày 20/10 hàng năm.

       - Thời gian chấm và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết: trước ngày 05/11 hàng năm.

       - Thời gian tổ chức chung kết, tổng kết và trao giải: dịp 20/11 hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương

   1.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

       - Hàng năm phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình xây dựng phương án, tổ chức thực hiện; theo dõi, đánh giá, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, hoạt động tiêu biểu của các cấp bộ Đoàn trong quá trình thực hiện chương trình.

       - Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ chức xét, trao giải thưởng “Tri thức trẻ vì giáo dục” hàng năm. Giao Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực tổ chức chương trình.

       - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong thanh thiếu nhi và toàn xã hội về chương trình, các công trình, sáng kiến, các cá nhân, tập thể điển hình.

       - Năm 2020, tổ chức tổng kết chương trình.

   1.2. Bộ Giáo dục và  Đào tạo

       - Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình.

       - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp tổ chức  các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên thực hiện các công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo; hỗ trợ nhân rộng, ứng dụng thực tiễn các công trình, sáng kiến đạt giải.

- Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức chương trình.

       - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cơ sở giáo dục và toàn xã hội về chương trình, các công trình, sáng kiến, các cá nhân, tập thể điển hình.

   1.3. Báo Tuổi Trẻ

       - Phối hợp tổ chức triển khai chương trình, trọng tâm là công tác tuyên truyền.

       - Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức chương trình.

       - Vận động nguồn lực hỗ trợ nhân rộng các công trình, sáng kiến hiệu quả của chương trình.

   1.4. Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long

       - Phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chương trình.

       - Đảm bảo kinh phí giải thưởng, kinh phí tổ chức chương trình tuyên dương “Tri thức trẻ vì giáo dục”.

   2. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc

       - Triển khai kế hoạch của Trung ương Đoàn; tổ chức các hoạt động tạo môi trường để trí thức trẻ sáng tạo.

       - Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng, phần đấu mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu ít nhất 02 cá nhân, tập thể, riêng thành đoàn Hà Nội, thành đoàn TP. Hồ Chí Minh giới thiệu ít nhất 05 cá nhân, tập thể.

       - Tuyên truyền giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia chương trình (trên website: trithuctre.doanthanhnien.vn) và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu.

       - Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, sáng kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức trẻ tiếp tục phát huy tại địa phương, đơn vị.

   Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Ban Dân vận, Tuyên giáo, Tổ chức, VP TW Đảng (để b/c);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi trẻ, Tập đoàn VPP Thiên Long (để p/h);

- Các Ban, đơn vị TW Đoàn (để t/h);

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để t/h);

- Các cơ quan báo chí thuộc TW Đoàn;

- Lưu VP, TNTH.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ NHẤT

(đã ký)

 

 

 

Lê Quốc Phong