MỘT SỐ MÔ HÌNH CƠ BẢN VỀ HÌNH HỌC LỚP 7

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

MỘT SỐ MÔ HÌNH CƠ BẢN VỀ HÌNH HỌC LỚP 7
TÊN TÁC GIẢ LƯƠNG THỊ HƯỜNG
NGÀY SINH 07/10/2016
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS YÊN KHOÁI, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7


Bình luận