NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO TRONG DẠY HỌC SÓNG ÁNH SÁNG

Ví dụ ở trường THPT, máy quang phổ, dao động ký, thí nghiệm hiện tượng quang phát quang, thí nghiệm kiểm chứng hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chưa có, các thí nghiệm về kiểm tra đặc tính của bán dẫn, … còn thiếu. Nhiều thiết bị thí nghiệm không có trong danh mục các thiết bị thí nghiệm cần thiết ở trường THPT nhưng qua thực tế giảng dạy lại cần thiết. Đề tài được nghiên cứu với mục đích phục vụ cho ngành giáo dục, không vì mục đích thương mại nên các công trình được nhóm tác giả chia sẽ, tập huấn và chuyển giao cho tất cả các giáo viên trên toàn tỉnh và trên toàn quốc.

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO TRONG DẠY HỌC SÓNG ÁNH SÁNG
TÊN TÁC GIẢ THÁI NGỌC ÁNH VÀ NGUYỄN THỊ XUÂN HIỀN
NGÀY SINH 13/09/1985
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC THPT VĨNH ĐỊNH, THIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Ví dụ ở trường THPT, máy quang phổ, dao động ký, thí nghiệm hiện tượng quang phát quang, thí nghiệm kiểm chứng hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chưa có, các thí nghiệm về kiểm tra đặc tính của bán dẫn, … còn thiếu. Nhiều thiết bị thí nghiệm không có trong danh mục các thiết bị thí nghiệm cần thiết ở trường THPT nhưng qua thực tế giảng dạy lại cần thiết. Đề tài được nghiên cứu với mục đích phục vụ cho ngành giáo dục, không vì mục đích thương mại nên các công trình được nhóm tác giả chia sẽ, tập huấn và chuyển giao cho tất cả các giáo viên trên toàn tỉnh và trên toàn quốc.


Bình luận