SÁNG KIẾN MÔ HÌNH GIÁO DỤC CỦA SINGAPORE VỀ VIỆT NAM

Lý do chọn sáng kiến, giải pháp, đề tài: Giáo dục và đào tạo là những động lực chính của sự phát triển xã hội và kinh tế; giảm tải vào đại học trong khi đang thừa thầy thiếu thợ, học sinh không thích vào trường trung cấp và cao đẳng nghề; giải quyết tình trạng thiếu việc làm cho kỹ sư và cử nhân mới tốt nghiệp; vấn đề trung tâm, trường lớp đào tạo có cấp chứng chỉ văn bằng nhưng lại không liên kết trong toàn hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia; khả năng học lại một số môn học mới ở trường khi đã tốt nghiệp chưa có; học sinh học là để khám phá tài năng của họ, không đúc khuôn chung. Phương pháp thực hiện sáng kiến, giải pháp, đề tài, cách áp dụng vào thực tiễn: - Cho phép liên thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên đại học. - Chứng chỉ nghề của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội bắt buộc phải thừa nhận ở Bộ Giáo dục & Đào tạo và trong chương trình khung của bất kỳ trường nào đều phải dành khoảng 4 tín chỉ tự chọn tự do quy đổi do bên ngoài trường đào tạo, tính theo số tiết đào tạo ở bất kỳ trường nghề nào để quy đổi. - Cho phép học sinh chọn ngoại ngữ - Cho phép trường tư thục đào tạo chuyên biệt cho học sinh được phép học nhanh khi sĩ số ít và giáo viên giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo quốc tế tiên tiến. Dành kinh phí tài trợ cho chỉ tiêu thực tập tay nghề tại doanh nghiệp cho giáo viên, giảng viên.

SÁNG KIẾN MÔ HÌNH GIÁO DỤC CỦA SINGAPORE VỀ VIỆT NAM
TÊN TÁC GIẢ NGÔ THỊ LAN
NGÀY SINH 29/07/1989
NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Lý do chọn sáng kiến, giải pháp, đề tài: Giáo dục và đào tạo là những động lực chính của sự phát triển xã hội và kinh tế; giảm tải vào đại học trong khi đang thừa thầy thiếu thợ, học sinh không thích vào trường trung cấp và cao đẳng nghề; giải quyết tình trạng thiếu việc làm cho kỹ sư và cử nhân mới tốt nghiệp; vấn đề trung tâm, trường lớp đào tạo có cấp chứng chỉ văn bằng nhưng lại không liên kết trong toàn hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia; khả năng học lại một số môn học mới ở trường khi đã tốt nghiệp chưa có; học sinh học là để khám phá tài năng của họ, không đúc khuôn chung. Phương pháp thực hiện sáng kiến, giải pháp, đề tài, cách áp dụng vào thực tiễn: - Cho phép liên thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên đại học. - Chứng chỉ nghề của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội bắt buộc phải thừa nhận ở Bộ Giáo dục & Đào tạo và trong chương trình khung của bất kỳ trường nào đều phải dành khoảng 4 tín chỉ tự chọn tự do quy đổi do bên ngoài trường đào tạo, tính theo số tiết đào tạo ở bất kỳ trường nghề nào để quy đổi. - Cho phép học sinh chọn ngoại ngữ - Cho phép trường tư thục đào tạo chuyên biệt cho học sinh được phép học nhanh khi sĩ số ít và giáo viên giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo quốc tế tiên tiến. Dành kinh phí tài trợ cho chỉ tiêu thực tập tay nghề tại doanh nghiệp cho giáo viên, giảng viên.


Bình luận