Đang gửi...

Đăng nhập

logo

Nộp bài dự thi

1. Đối tượng tham gia

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 30/11/2023).

2. Cách thức tham gia

Tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word (.docx, .doc), các minh chứng hình ảnh, video trên website của chương trình: http://trithuctrevigiaoduc.vn/, gồm các tài liệu bắt buộc:

- Tác giả điền đầy đủ thông tin trong forms tại website.

- Tác giả điền đầy đủ bản đăng ký theo mẫu của chương trình, sau đó đăng tải lên website (Gồm file Word, và file PDF bản đã ký)

- Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4)

- Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

Đã hết thời gian gửi bài

Back to top